چشم انداز ترکیه نوین

ارزیابی های پرفسور دکتر مظهر باغلی استاد رشته جامعه شناسی دانشکده انسان و علوم جامعه دانشگاه یلدرم بایزید

ترکیه برای حل مسائل بروکراتیک و اجتماعی اساسی که با آنها مواجه است، ناگزیر از انجام فعالیت های زیر بنیه ای می باشد. برای قید پیشرفت ملموس در این زمینه ایجاد دگرگونی در شعور اجتماعی، رساندن امکانات فنی به سطح کافی و داشتن ویزیونی برای آینده حائز اهمیت است. یک جامعه فاقد نگرش دور اندیشانه نخواهد توانست هیچ مشکلی را حل بکند. این جامعه در عین حال نخواهد توانست به پیشرفت های جدید جامه عمل بپوشاند. داشتن رویا و آرزو مهمترین عنصری است که در یک جامعه نیروی محرک را ایفا می کند. مارتین لوتر کینگ تبعیض نژاد در آمریکا را با نهال آرزو و خیالی که در قلب انسانها کاشت، به پایان برد. دولت نهادی بزرگ است که با هدف بر آورد نیازهای اعضای جامعه تشکیل یافته است. صاحب شدن این نهاد به یک ایدئولوژی خاص موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. کذا اکثر دولی که پس از جنگ جهانی اول بر ایدئولوژی ملی گرایانه استوار شدند، مدتی بعد ناگزیر شدند تا از این ساختار خود منصرف شوند. زیرا ایدئولوژی ملی گرایانه بر علیه امپراطوری های چند ملیتی و پادشاهی ها تشکل یافته بود. ملی گرایی که یک ایدئولوژی ضد اکثریت گرایی بود، زیر ساخت مهمی برای جوامع تشکیل داد. دول ملی برای ممانعت از تاثیرات منفی تنوع های قومی و دینی که آنها را در بنیه خود جای داده بودند، تلاش فراوانی بخرج دادند. دول جهان پس از جنگ جهانی اول شاید هم بیشتر در عرصه های یکپارچگی و یکسان سازی فرهنگی و زبانی سیاست ها و استراتژی های جدیدی در پیش گرفته و از آنها پیروی کردند. بعدها تغییرات جهانی در این عرصه نیز یعنی در بافت ایدئولوژی های رسمی دولتها تفاوت هایی بوجود آورد. حتی بسیاری از دولتها با رد صاحب شدن به یک ایدئولوژی رسمی منحصر به فرد، سیستم سیاسی متفاوتی را برای خود برگزیدند. با از هم پاشی بلوک شرق روند تغییر و تحول جهانی به مسیر دینامیک های محلی و ملی متمایل گردید. فرهنگی های محلی و خودی، اعتقادات و باور داشت ها و هویت ها دیگر بصورت یک رفرنس برای انسانها در آمد. این وضعیت شاید هم یکی از موضوعات خطیر و متناقض عصر حاضر را مطرح ساخت. انسانها که تحت تاثیر پیشرفت های فنی و ارتباطاتی در جهانی که دیگر به یک روستای بزرگ تبدیل شده ، تشابهات زیادی با یکدیگر پیدا کرده اند در عین حال می خواهند تا ویژه گی های منحصر به فرد خود را حفظ کنند. افراد بعلت استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی مشابه که در سرتاسر جهان متداول می گردد و نگرش به جهان با این روش های مشابه، به یکدیگر شباهت پیدا کرده اند. این وضعیت به یک گرداب تهدید کننده موجودیت و شخصیت حقیقی انسانها تبدیل شده است. افراد در مقابل این خطر متوجه بر علیه شخصیت ها و هویت های خود شاید هم ناخود آگاه شروع به دادن اهمیت هر چه بیشتر به هویت های اصلی خود نموده اند.
پرفسور دکتر مظهر باغلی استاد رشته جامعه شناسی دانشکده انسان و علوم جامعه دانشگاه یلدرم بایزید در این رابطه می گوید :
این بن بست ها که بین افراد و روند مدرنیزه شدن و افراد و دولتها ایجاد شده است، در جهان امروز سعی می شود تا با قانون اساسی و قراردادهای متکی بر اصول حقوق جهانی از میان برداشته شود. جهان مدرن این تناقضات را به معنی کامل کلمه با روح قوانینی که در قرار دادهای جمعی و قوانین اساسی درج شده، رفع کرده است. اهداف آزادی و شفافیت را به پرنسیب های اساسی در اداره کشوری تبدیل ساختند. آیا ما می توانیم این را نظام جهانی بنامیم. البته که می توان آن را نظام جدید جهانی نامید. برداشت از مفهوم جهان جدید موفقیت در اداره آن با دوری از درگیری ها و کشمکش هاست. نبایستی فراموش کرد که تاریخ بشر در عین حال تاریخی از کشمکش ها و زد و خوردها بوده است. ولی نیازی به این وجود ندارد که هر تناقضی به درگیری مبدل شود. موجودیت سحر آمیز بشر در جهان نیز تاسیس حکومت هایی برای اداره کشورها بدون توسل به تناقضات و درگیری های خونین می باشد. به همین علت بهترین دولت دولتی است که بتواند بین تنوع ها و تفاوت ها نقش داوری ایفا کند. اصول اساسی دولتها و کارکرد آنها نیز نشان داده است که نیازها و خواسته های جوامع از راههای دموکراتیک و شفاف بر آورد می شود یا خیر ؟ حتی این موضوع با واژه قرار داد اجتماعی که قبلا نیز پیرامون آن مباحثاتی انجام گرفته بود، توجیه می شود. دیگر قانون اساسی دولتها در عین حال به مثابه توافق نامه ای بین دولتها و جامعه می باشد. در عصر حاضر نه تنها قانون اساسی دولتها بلکه قراردادهای تاسیس آنها نیز حائز اهمیت فراوانی است. تمامی این توافقنامه ها و قوانین اساسی پایان بخشی به اجرائیات کیفی و بدور از پایه های حقوقی می باشد. برای ممانعت از نقض قوانین از سوی دولتها و اعمال مجازات بر علیه متخلفین از قوانین اصول مندرجه در قرار دادها و موافقتنامه ها بمورد اجرا گذاشته می شود. ترکیه در طول تاریخ خود در هیچ دوره ای با توجه به خواسته ها و ترجیح های اجتماعی نتوانست یک قانون اساسی تدوین کند. به این واقعیت باید اذعان داشت که اگر کشوری دارای یک قرار داد تاسیس و قانون اساسی منحر به خود با توجه به ترجیح ها و خواسته های ملت آن نباشد، طبیعی است که سعی می شود تا مسائل اجتماعی آن کشور نه با مکانیزم های منعکس کننده اراده ملی بلکه با بروکراسی حل شود. کذا در کشور ما ترکیه نیز اندیشه ها و تزهای مربوط به حل قدیمی ترین مسائل بوسیله راه حل های سیاسی چند سالی است که تحرک یافته است. شاید به یاد خواهد آمد که مسئله کرد بعنوان یک مسئله سیاسی و اجتماعی موضوعی بود که بازیگران سیاسی در ترکیه مدتهای مدید حتی جسارت تلفظ آن را نداشتند. ترکیه نوین با حل مسائل اجتماعی بوسیله راههای سیاسی در عین حال رویای کشوری است که در آن قشرهای منسوب به دین، قوم و نژاد متفاوت در آن در کمال صلح و آرامش زیسته و مهمتر از تمامی اینها موفق به تدوین قانون اساسی منحصر به خود گردیده است.
 

خدمات حقوقی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وکیل املاک

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات دانشجویی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات ترجمه رسمی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات بیمه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.