ترکیه معتقد است که عضویت ان در اتحادیه اروپا، سبب سبکتر شدن بار موجود بر دوش این اتحادیه خواهد شد ولکان بوزکیر، وزیر اتحادیه اروپا در ترکیه اظهار داشت:”درصدد هستیم…