نشان دادگاه قانون اساسی ترکیه - قانون متقابلیت - خدمات مشاوره رز

قانون متقابلیت

این بند از قانون اساسی ترکیه، دولت را مؤظف میکرد به اتباع آن کشورهایی خدمات ارائه دهد که کشور مذکور هم همان خدمات را به اتباع ترکیه میدهد. اخذ ویزا و حق خرید اموال غیر منقول همچون زمین وساختمان (املاک) نیز مشمول همین بند از قانون اساسی ترکیه میباشد.

Read more