ویزای کشور ترکیه چیست ؟

در کشورهای دنیا ۱۱۷ کشور یا معافیت ویزا برای ورود به ترکیه دارند یا بسادگی طریق اینترنت ویزا دریافت میکنند .
۸۳ کشور برای دریافت ویزای ترکیه مجبور به مراجعه به سفارت یا نمایندگی های دیپلماتیک ترکیه در کشور خود و اخذ ویزا از از این دفاتر می باشند .

در تصویر زیر کشورهایی که نیاز به دریافت ویزا دارند و همچنین کشورهایی که معافیت ویزا دارند را می بینید .

۵۷ee3ba9aba20-1۵۷ee3ba9aba20-1۵۷ee3ba9aba20-1۴۲۵۲۲۹۹۷۴_۱۴۶۰۰۲_۹۷۷۶۳۸۰۰۰۷۲۱۲۰۴۳۵۱۳

فهرست