گرین کارت ترکیه با نام تورکوآز کارت

افرادی که حامل کارت تورکوآز میباشند، حق شهروندی در ترکیه را نیز کسب خواهند کرد

طرح قانون استخدام خارجیان با هدف جذب نیروی کار و سرمایه واجد صلاحیت به ترکیه، به مجلس ارائه شد.

خارجیانی که توسط این قانون، اجازه کار در ترکیه را دریافت مینمایند، به شکلی مستقیم اجازه اقامت در ترکیه را دریافت خواهد کرد.

مهمترین ماده این قانون، “کارت تورکوآز” میباشد.

این کارت همانند گرین کارت امریکا میباشد.

turkuaz-kart-

افرادی که حامل این کارت میباشند، حق شهروندی در ترکیه را نیز کسب خواهند کرد.

صاحبان این کارت پس از اثبات اینکه قابل اعتماد میباشند، حقوق شهروندان ترک را کسب خواهند کرد.

فهرست