مشخصات سند ملکی در ترکیه

شرکت مشاوره رز تضمین می کند تمامی مراحل دریافت سند از اداره اسناد رسمی املاک و مستغلات ترکیه مطابق با  قوانین دولت اجرا خواهد شد .

سند مذکور به نام شخص یا اشخاص صادر خواهد شد بطوری که در شکل زیر هر سند مشخصات خود را دارد

این سند در بایگانی اداره ثبت اسناد ترکیه نیز قرار خواهد گرفت .

 

تصویر سند ملکی در ترکیه

تصویر سند ملکی تاپو در ترکیه

۱ آدرس ملک

۲ تصویر  مالک

۳ . شماره طرح، پاکت

۴ اندازه زمین

۵ قیمت ملک

۶ نوع خرید

۷ نام  و مشخصات مالک یا مالکین

۸ تاریخ صدور سند و شماره آن

۹ محل امضا و مهر رسمی 

فهرست