قوانین جدید ورود سگ و گربه به ایران

طبق بخشنامه شماره ۱۱۷/۲۱/۹۶/۳۲۲۷۵ مورخ ۹۶/۱/۲۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل شماره ۱۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ سازمان هواپیمایی کشوری به مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی ورود سگ و گربه به کشور ایران بویژه در قالب مسافری و همراه مسافر ممنوع گردیده است .
در این بخشنامه موارد زیر مستثنی گردیده اند :
۱ – سگهای تربیت شده پلیس که توسط نیروی انتظامی وارد می شوند.
۲ – سگ و گربه هایی که جهت تحقیقات آزمایشگاهی و برای مراکز سرم سازی وارد میشود.
۳ – سگهایی که مالک نابینا داشته باشند و سگ نقش راهنما برای مالک نابینا ( روشن دل ) داشته باشد .

با توجه به جایگاهی که بعضی حیوانات خانگی در میان خانواده ها دارند احتمال میرود حرفه جدید و بسیار پولساز قاچاق حیوان سفارشی خانگی در مناطق مرزی اضافه شود و کنترل شناسنامه و پاسپورت و میکروچیپس سابقه درمان حیوانات نیز حذف شود .

فهرست