زمان خرید ملک در ترکیه سود در خرید اقساطی است یا نقدی

شما در این صورت سود میکنید که
۱ ‐شما تمام مبلغ را در ترکیه به صورت نقد در دست داشته باشید.
۲‐سند ملک قبل از اتمام اقساط به نام شما انتقال یابد (تا بتوانید از آن برای اقامت ترکیه استفاده کنید).
۳‐خودتان واحد را تحویل بگیرید، و یا به کسی اجاره دهید.
برای مثال اگر شما یک واحد یک خوابه به صورت اقساطی(پنجاه درصد نقد و پنجاه درصد اقساط در مدت ۵ سال) با قیمت ۲۴۰ هزار لیر بخرید.
۵۰ درصد پول را پرداخت می کنید .و ۵۰ درصد دیگر را در بانک سرمایه گذاری می کنید. و از سود آن بهره مند می شوید.
بانک زراعت ترکیه که در واقع اولین بانک رسمی دولتی ترکیه است . در اعضای ۱۲۰ هزار لیر ماهیانه ۲ هزار لیر به شما پرداخت می کند. که در
واقع با دریافت سود از بانک می توانید قسط منزل خود را پرداخت کنید.
اگر منزل خود را اجاره دهید ماهی ۱۰۰۰ لیر سود دریافت می کنید .با این روش بعد از ۵ سال شما ۶۰ هزار لیر از مستاجر میگیرید و ۱۲۰ هزار
لیر هم در بانک دارید. و در بدترین حالت اقتصادی اگر ملک شما رشد هم نکند ۲۴۰ هزار لیر قیمت ملک شما ثابت می ماند .که این غیر ممکن
است چون ملک در ترکیه حداقل سالیانه ۱۰ درصد رشد میکند.

 

فهرست