حکومت روسیه در خصوص گردشگری توریستهای روس در ترکیه، به فعالیت میپردازد

دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه، ابراز اشت که حکومت این کشور، در خصوص گردشگری توریستهای روس طی فصل جاری در ترکیه، به فعالیت میپردازند.

مدودف طی گزارشی با تلویزیون Rossiya، ابراز داشت که  از ترکیه انتظار دارد تا امنیت توریستهای روس را برقرار نماید.

وی همچنین افزود، حاضر به انجام مذاکرات با مقامات ترکیه در خصوص نرمال سازی روابط ترکیه – روسیه و دیگر مسائل میباشند.

فهرست