ترکیه کشور قابل سرمایه گذاری از نظر سرمایه داران خارجی

در نظر خارجیان ترکیه در موقعیت کشور قابل سرمایه گذاری قرار دارد.

علیرغم کاهش پوئن وامی ترکیه از سوی موسسه بین المللی اعتبار سنجی مودیز سرمایه گذاران خارجی با تمرکز بر اصول اساسی اقتصادی همچنان ترکیه را بعنوان کشور قابل سرمایه گذاری تلقی می کنند.

Timothy Ash ” کارشناس استراتژیک مناطق خاورمیانه، اروپای شرقی و میانی و افریقا چنین می گوید : شاید از نظر برخی ها جالب باشد ولی عکس العمل محدود در بازارهای مالی بر خلاف پیش بینی موسسه اعتبار سنجی مودیز قدرت مقاومت و تکیه اقتصاد ترکیه بر پایه های مستحکم را منعکس می سازد. در سیستم مالی ترکیه بی نظمی و یا تهدیدی که بتواند توان تامین اعتبار مالی را تهدید بکند، مشاهده نمی کنم.

به گفته مقامات موسسه تامین اعتبار مالی ژاپن، علیرغم تصمیم مودیز ترکیه را در موقعیت کشور قابل سرمایه گذاری مشاهده می کنیم.

موسسه اعتبار سنجی مودیز هفته پیش پوئن وامی ترکیه را از “ BAA 3 ” به ” BA1 ” تغییر داده و چشم انداز اقتصادی ترکیه را راکد اعلام کرده بود.

فهرست