ترکیه در صدد عضویت کامل در اتحادیه اروپا در اینده نزدیک است

ترکیه معتقد است که عضویت ان در اتحادیه اروپا، سبب سبکتر شدن بار موجود بر دوش این اتحادیه خواهد شد

ولکان بوزکیر، وزیر اتحادیه اروپا در ترکیه اظهار داشت:”درصدد هستیم تا سال ۲۰۲۳ از عضویت کامل اتحادیه اروپا برخوردار شویم.”
وی در دیدار با نمایندگان نهادهای مدنی در آنکارا با بیان اینکه اقتصاد ترکیه در حال حاضر از اقتصاد ۲۲ عضو اتحادیه اروپا بهتر است، افزود:” ترکیه نه به عنوان کشوری بهره بر از اتحادیه اروپا بلکه در نقش کشوری یاری رسان به این اتحادیه می خواهد عضو آن شود.”
وی پس از این دیدار، در برنامه ای با عنوان “اقلیتها و صفحات اجتماعی” شرکت کرد و تصریح نمود:” درصدد افزایش مشارکت اقلیتها هستیم و در این خصوص مایلیم تا از صفحات اجتماعی نیز بهره بگیریم. “

فهرست